Overordnet mål for institutionen:

Vores mål er at give børnene et pædagogisk pasningstilbud, hvor vi skaber plads til at give børnene de bedst mulige betingelser for en god udvikling.
Vores mål er at give børnene tryghed, omsorg, oplevelser og udfordringer. Vi stiller relevante krav til det enkelte barn og lægger vægt på børnenes udvikling til / muligheder for selv at tage et valg.

Mål for det enkelte barn:

Det er vores mål, at give det enkelte barn et godt grundlag for at være i en god udvikling, hvor det

 • hviler i sig selv
 • er selvstændigt
 • er glad
 • udnytter sine evner
 • er kærligt
 • fungerer i sammenhæng med andre mennesker

Vores mål er at lære børnene selv at tage initiativ til leg, fordi legen er en vigtig proces i udvikling såvel som i læring. Vi tilstræber, at børnene selv vælger, hvem de vil lege med, hvad de vil lege, og hvor de vil lege – ude eller inde – oppe eller nede.

Gennem aktiviteter støtter vi børnenes forskellige udviklingstrin. Aktiviteterne opstår ud fra børnenes egne ideer, eller de planlægges efter forskellige behov, enten hos det enkelte barn eller i en gruppe. De kan også være åbne for alle.

Mål for samspil mellem institutionen og det enkelte barn:

Hou børnehave vil gerne kendetegnes ved:

 • at børnene selv tager initiativ til leg, og at legen er det vigtigste
 • at børnene gennem legen gives mulighed for at få føling med deres stærke og svage sider i samspillet med andre
 • at voksenstyrede aktiviteter kun afbryder legen, når vi kan se, at et barn eller en gruppe af børn har brug for at deltage. Det kan f. eks. være, når det rastløse barn bliver bedt om at deltage for at få ro på kroppen, få sin koncentration målrettet og dermed finde en indre ro
 • at børnene støttes gennem deres forskellige udviklingstrin – fra at søge tryghed i aktiviteter sammen med voksne, til at søge udfordringer gennem leg sammen med kammerater

Målene søges nået ved at:

 • der er tilbud om aktiviteter; kun sjældent tvang
 • vi accepterer legen og giver plads og rum til den
 • vi spørger børnene, hvad de har lyst til og støtter dem i det
 • vi griber børnenes idéer og synliggør dem
 • Vi er opmærksomme på børnenes udvikling og behov for støtte til at komme videre

Mål for forældresamarbejde:

Det er børnehavens mål, at forældrene er tilfredse med deres børns hverdag i børnehaven samt føler sig velkomne/godt modtaget.
Forældre og personale skal udveksle informationer om relevante forhold i barnets dagligdag.

Ved tilfredse forældre forstår vi forældre, der:

 • trives med deres børn i huset / finder det rart at komme her
 • fortæller om sig selv og episoder hjemmefra på godt og ondt
 • giver konstruktiv kritik af det, de oplever her eller hører fra deres børn
 • vil/tør betro sig til os, når der sker noget derhjemme, som har betydning for barnet
 • fortæller os, når og hvis de undrer sig over noget, vi gør / ikke gør, så der ikke opstår misforståelser
 • spørger os til råds om deres børn

Målene vil vi forsøge at nå ved:

 • at være åbne og ærlige overfor forældrene og opfordre dem til at være det overfor os
 • at fortælle om børnenes hverdag på godt og ondt
 • at fortælle om relevante forhold i huset
 • at være åbne og imødekommende over for forældrenes synspunkter
 • at der er en fast personale i køkkenet, der modtager børnene og de beskeder, der medfølger
 • at vi så vidt muligt får fortalt om barnets hverdag; især hvis der er hændt noget som har betydning for dets trivsel

Dette vil vi realisere gennem dialog med forældrene

 • i den daglige kontakt
 • ved forældresamtaler
 • ved møder og forskellige fællesarrangementer
 • ved information via opslag og Nyhedsbreve
 • gennem forældrebestyrelsesarbejdet
 • give os tid til at snakke med forældrene om løst og fast

Mål for personalegruppen:

Personalet skal have forskellige faglige og menneskelige kvaliteter, så vi fremstår som en bred vifte af evner og muligheder.
Vi kan noget forskelligt i forhold til:

 • de pædagogiske/psykologiske områder
 • forældresamarbejdet
 • arbejdet med børnene
 • kreativitet
 • praktisk arbejde
 • Vi skal være i en fortsat udvikling
 • Vi skal have respekt for hinanden og anerkende hinandens forskelligheder
 • Vi skal være ærlige og vise hinanden tillid og omsorg

Vi vil nå målene ved:

 • at tage på kurser enkeltvis eller flere sammen
 • at holde personaleweekends
 • at vise imødekommenhed overfor nye tanker og idéer
 • at give hinanden ros og konstruktiv kritik, så idéer udvikles

Mål for den enkelte medarbejder:

Vores mål er at skabe arbejdsglæde, tryghed og mulighed for udvikling.

Arbejdsglæde er:

 • at man føler sig som en betydningsfuld del af personalegruppen
 • at børn, forældre og personale har lyst til at forholde sig til én
 • at man beskæftiger sig med noget interessant
 • at ting lykkes for én
 • at man tør være sig selv

Tryghed gør:

 • at man tør være sig selv på godt og ondt
 • at man tør prøve noget nyt

Udvikling sker ved:

 • at man får lov til selv at træffe valg, der får konstruktiv opbakning/kritik af kolleger
 • at man tør se sine svagheder i øjnene og søge hjælp til at komme videre
 • at man holder sig fagligt ajour og forholder sig til det nye
 • at man har mulighed for at uddanne sig

Mål for de fysiske rammer:

 • Børnehaven skal fremtræde velholdt samt leve op til gældende standard for sikkerhed og miljø
 • Der skal være mulighed for ændring af de fysiske rammer, når der opstår ændrede behov
 • Børnene skal have gode fysiske legebetingelser
 • Personalet skal have gode fysiske arbejdsbetingelser

Ved velholdt forstår vi:

 • at børnehaven er daglig rengjort
 • hurtig udbedring af skader, når de opstår
 • at der er almindelig vedligehold med maling etc.

Ved "Gode fysiske legebetingelser" forstår vi:

 • megen gulvplads til fysisk udfoldelse og at rummene giver mulighed for varierende aktiviteter
 • en legeplads, der giver udfordringer til både små og store børn med mulighed for mange forskellige former for leg til styrkelse af barnets udvikling

Ved "gode fysiske arbejdsbetingelser" forstår vi bl.a.:

 • at personalet i videst mulig udstrækning har den rigtige arbejdshøjde ved borde, gode arbejdsstole – også i børnenes garderobe, når de skal hjælpes med tøjet

Vi vil nå målene ved

 • at fortsætte med vores nuværende standard for rengøring og ved hurtigt at udbedre skader
 • at børnene får lov at udfolde sig på legepladsen, i træværksted, musikrum, puderum, teaterrum, dukkekrog, køkken, huler, under trappen, i "stillestue" med læsekrog og mulighed for spil etc.
 • at vi hele tiden tænker på at muliggøre de rette fysiske arbejdsbetingelser

Mål i forhold til samarbejdspartnere:

Det er vort mål efter behov at samarbejde med:

 • skolepsykolog
 • tale/høre-pædagog
 • sundhedsplejerske og kommunelæge
 • biblioteker
 • dagplejen
 • skolen (børnehaveklasse - SFO)
 • sagsbehandlere
 • andre børnehaver

Samarbejde med ovenstående kendetegnes ved:

 • at psykolog fra BFC kommer på besøg én gang månedlig samt når et barn skal undersøges
 • at tale/høre-pædagogen kommer på besøg én gang månedlig samt når et anvist barn skal undersøges eller undervises
 • Sundhedsplejersken bruger vi – med forældrenes samtykke – når forhold taler herfor (fx. til at få informationer om barnets første leveår)
 • Vi låner bøger på Hou skolebibliotek og på Biblioteket i Odder. Vi deltager i nogle af Bibliotekets arrangementer
 • Dagplejemødrene i Hou kommer på besøg ca. 1 gang om måneden for at lege på legepladsen  
 • Hou skole:
  • Vi ser premiereforestillingen på deres årlige teaterforestilling
  • Vi låner gymnastiksalen én gang ugentlig – fortrinsvis i vinterhalvåret
  • Vi har jævnligt kontakt med børnehaveklassen ved gensidige besøg
  • Om foråret har vi planlagte besøg i bh.klasse og SFO for kommende skolebørn
  • Børnehavens personale er til stede ved skolens intro-møde for mulige skolebørns forældre
  • Vi har overleveringsmøder med skolen om de børn, hvor særlige forhold om barnet er vigtige at få videregivet (altid i samarbejde med barnets forældre).
 • Sagsbehandlere indhenter vi hjælp hos til barnets forældre, eller vi får informationer om barnet/familien (dog altid kun med familiens samtykke) 
 • Andre børnehaver kontakter vi, når vi skal modtage eller afgive børn fra/til dem for at aftale en måde at lette overgangen for barnet

Mål i forhold til Hou børnehaves nærmiljø:

Det er vores mål, at børnene bliver fortrolige med byen og omegnen samt lærer at vise respekt for omgivelserne.

"Fortrolig med byen" vil sige at børnene i løbet af deres børnehavetid kan begynde at orientere sig om, hvor f.eks. strand, skov, grønne arealer og andre institutioner findes i vort nærmiljø.

"Respekt" er:

 • når andre mennesker bliver tiltalt på en ordentlig måde 
 • at man f.eks. ikke kaster ting ind i naboernes haver 
 • at man ikke smider affald i naturen 
 • at man ikke plukker de blomster, der står i udkanten af folks haver

Vi lærer dem det ved:

 • at vi som voksne er gode eksempler også i vores omgangsform med andre 
 • at lade børnene komme med på ture til færge- og lystbådehavn, skole (børnehaveklasse og SFO), H.M.I., Egmont Højskolen, byens butikker, skov, strand, eng og Hou-Hallen